Commit e3555119 authored by marc0s's avatar marc0s

Llicència dels continguts

parent 3d6e3558
Enric Castellà <enric@musaik.net>
Marcos <marcos@tenak.net>
This diff is collapsed.
......@@ -7,3 +7,7 @@ llibreria [reveal.js](lab.hakim.se/reveal-js)
El theme night del reveal.js està apedaçat per tal de no carregar les fonts
via l'API de Google sino per fer-ho des de disc.
Si no s'especifica el contrari, tots els continguts creats pels autors
inclosos al fitxer AUTHORS, es publiquen amb llicència GNU FDL, disponible
al fitxer LICENCE.
% Com fer hacktivisme i no morir en l'intent
% enric@musaik.net <br/> marcos@tenak.net
% Dijous 16 de març de 2013,
% enric@musaik.net <br/>marcos@tenak.net
% Dijous 16 de març de 2013 <br/><br/>Document publicat amb llicència [GNU FDL](http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.txt)
# Hackti-Què?
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment