Commit db473e07 authored by marc0s's avatar marc0s

Continguts reordenats

parent 4e715ca5
......@@ -21,7 +21,7 @@
* Virtualització del hacklab: els grups es coordinen i treballen més online
## Hackmeeting
# Hackmeeting
* Reunió anual de gent del món dels hacklabs o afins
* A nivell internacional
......@@ -29,51 +29,50 @@
* Així ens veiem les cares :)
## Hacklab Nòmada
# Hacklab Nòmada
* ...
# Diferents maneres de fer hacktivisme
## Reciclatge d'ordinadors
# Indymedia
## mecambio.net
# Reciclatge d'ordinadors
* Web que recull un llistat de proveïdors de diferents àmbits de consum
> que se basen en una gestión, producción y relaciones que sean
> sostenibles, justas, distributivas (no acumulativas) y
> participativas (no clientelares)
# Suport a moviments socials
## Compartir es Bueno
## guifi.net
## Servidors autogestionats
# Servidors autogestionats
* Servidors no comercials per ús de col·lectius (hacklabs, mov. socials, ...)
* Especial dedicació a cuidar la privacitat i la seguretat
* Control de les dades
# Accions al carrer
* No al Cànon / SGAE
* Manifestació del hackmeeting
* Descàrregues P2P públiques
## Xarxes socials
# guifi.net
## Indymedia
# Compartir es Bueno / Sopa de Pedres
## Hacktivistas.net
# Hacktivistas.net
## Accions al carrer
# Xarxes socials
* No al Cànon / SGAE
* Manifestació del hackmeeting
* Descàrregues P2P públiques
# mecambio.net
* Web que recull un llistat de proveïdors de diferents àmbits de consum
## Suport a moviments socials
> que se basen en una gestión, producción y relaciones que sean
> sostenibles, justas, distributivas (no acumulativas) y
> participativas (no clientelares)
# Dinàmica
* No tinguis vergonya, ara et farem parlar :)
# Preguntes?
# Gràcies!
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment