Commit 9a216c40 authored by marc0s's avatar marc0s

First commit

parents
#!/bin/bash
# WARNING! Input file MUST have .md extension!
pandoc -t html5 --template=template-revealjs.html \
--standalone --section-divs \
--variable theme="beige" \
--variable transition="linear" \
$1 -o ${1/%md/html}
% Com fer hacktivisme i no morir en l'intent
% Enric i marc0s
% Dijous 16 de març de 2013
# Hackti-Què?
* Hacktivisme!
* Equivalent virtual de les protestes (manifestacions, vagues, tancades, ...)
del món físic.
* Defacements, redireccions d'URL, (D)DoS, alliberament d'informació, ...
# Hacklabs
* Espais de trobada de gent amb inquietuds al voltant de la tecnologia i en
especial el programari lliure.
* Actualment hi ha molts menys que fa uns anys: el software lliure s'ha
popularitzat i internet és a tot arreu.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment