Commit 53f475c1 authored by enric's avatar enric

Punts introduits per Enric

parent 93dcea75
......@@ -28,20 +28,45 @@
* Autogestionat: no existeix la diferència organitzadors-assistents
* Així ens veiem les cares :)
# Hacklab Nòmada
# Hacklab Nòmada
* A Mataró
* ...
* Neix al CSOA La Drogueria al 2004.
* Continua al CSOA L'Estella.
* Anem al CSOA La Fibra.
* Hackmeeting 2006: Hackiluro.
* AAVV de l'Escorxador
* Casal Popular les Vinyes.
# Diferents maneres de fer hacktivisme
# Indymedia
* 1999 a Seattle neix indymedia
* Mitjà de comunicació horitzontal
* Tots som periodistes i tots podem publicar
* Textos, fotos, vídeos, audios
* [Barcelona Indymedia](http://barcelona.indymedia.org)
# Reciclatge d'ordinadors
* Documental "Comprar, llençar, comprar"
* Documental 30 minuts del 3 de Març
* 20 Tones d'aigua per construir un ordinador
* Molt difícil de reciclar
* Obsolescència programada
* Obsolescència de moda
* Robar a les deixalleries
# Suport a moviments socials
* Comptes de correu
* Llistes de correu
* Hostatjament de webs
* Creació de Blogs i/o Webs
* Xarxa social N-1
# Servidors autogestionats
* Servidors no comercials per ús de col·lectius (hacklabs, mov. socials, ...)
......@@ -54,15 +79,34 @@
* Manifestació del hackmeeting
* Descàrregues P2P públiques
# guifi.net
# Guifi.net
* Xuclem ample de banda als veïns?
* O compartim els recursos?
* Xarxa wifi més gran del món
* Premi nacional de Telecomunicacions 2007
* Compartim internet i ...
# Projectes dins de Guifi.net
* [Sopa de Pedres](http://sopa.musaik.net/genere/social)
* P2P compartit
* Centraleta Telefònica
* Servidor de correu
* Servidor web
# Compartir es Bueno / Sopa de Pedres
# Hacktivistas.net
* [Hacktivistas.net](http://hacktivistas.net)
* [Compartir es Bueno](http://compartiresbueno.info)
* [MeCambio.Net](mecambio.net)
* [Desobediencia Ley Sinde-Wert](http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Accion/Desobediencia_ley-sinde-wert)
# Xarxes socials
# mecambio.net
* Política de permisos [per defecte de Facebook](http://mattmckeon.com/facebook-privacy/ "per defecte de Facebook").
* Web que recull un llistat de proveïdors de diferents àmbits de consum
......@@ -73,8 +117,8 @@
# Dinàmica
* No tinguis vergonya, ara et farem parlar :)
* Comparativa de [serveis lliures](http://es.blogxpopuli.org/wiki/Web_2.0) sobre la Web 2.0.
# Preguntes?
# Gràcies!
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment