Commit 4e715ca5 authored by marc0s's avatar marc0s

Afegits continguts

parent 565a3b72
% Com fer hacktivisme i no morir en l'intent
% Enric i marc0s
% enric@musaik.net <br/> marcos@tenak.net
% Dijous 16 de març de 2013
......@@ -7,14 +7,74 @@
* Hacktivisme!
* Equivalent virtual de les protestes (manifestacions, vagues, tancades, ...)
del món físic.
i accions dels moviments socials del món físic.
* Defacements, redireccions d'URL, (D)DoS, alliberament d'informació, ...
# Hacklabs
* Espais de trobada de gent amb inquietuds al voltant de la tecnologia i en
especial el programari lliure.
* Autoformació: tallers i xerrades
* Actualment hi ha molts menys que fa uns anys: el software lliure s'ha
popularitzat i internet és a tot arreu.
* Virtualització del hacklab: els grups es coordinen i treballen més online
## Hackmeeting
* Reunió anual de gent del món dels hacklabs o afins
* A nivell internacional
* Autogestionat: no existeix la diferència organitzadors-assistents
* Així ens veiem les cares :)
## Hacklab Nòmada
* ...
# Diferents maneres de fer hacktivisme
## Reciclatge d'ordinadors
## mecambio.net
* Web que recull un llistat de proveïdors de diferents àmbits de consum
> que se basen en una gestión, producción y relaciones que sean
> sostenibles, justas, distributivas (no acumulativas) y
> participativas (no clientelares)
## Compartir es Bueno
## guifi.net
## Servidors autogestionats
* Servidors no comercials per ús de col·lectius (hacklabs, mov. socials, ...)
* Especial dedicació a cuidar la privacitat i la seguretat
* Control de les dades
## Xarxes socials
## Indymedia
## Hacktivistas.net
## Accions al carrer
* No al Cànon / SGAE
* Manifestació del hackmeeting
* Descàrregues P2P públiques
## Suport a moviments socials
# Dinàmica
# Preguntes?
# Gràcies!
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment